TUYỂN DỤNG 2024

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT PHIM

Quản lý việc vận hành sản xuất phim theo qui trình tiêu chuẩn

chi tiết

TRỢ LÝ SẢN XUẤT PHIM

Hỗ trợ bộ phận Sản xuất ở các khâu sản xuất cụ thể theo quy trình tiêu chuẩn

chi tiết