TUYỂN DỤNG 2024

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT PHIM

Quản lý việc vận hành sản xuất phim theo qui trình tiêu chuẩn

chi tiết

quản lý sản xuất

Quản lý quá trình sản xuất của dự án

chi tiết

TRỢ LÝ SẢN XUẤT PHIM

Hỗ trợ bộ phận Sản xuất ở các khâu sản xuất cụ thể theo quy trình tiêu chuẩn

chi tiết

kế toán tổng hợp

Công tác kế toán theo đoàn phim do công ty sản xuất

chi tiết